Anthura brengt eigen ecologische voetafdruk in kaart

De eerste stappen zijn gezet om beter duurzaam te ondernemen

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in de maatschappij, in zowel het persoonlijke als het bedrijfsleven. In een duurzame wereld zijn mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht, zodat we de aarde niet uitputten. Duurzaamheid bij Anthura Anthura’s duurzaamheidsdoelstellingen zijn onderdeel van de hoofddoelstellingen en liggen op het hoogst mogelijke niveau binnen onze organisatie. We streven naar continue verbeteringen binnen onze (productie)processen. De nadruk, met als doel de verlaging van de milieu impact, ligt op de ontwikkeling van rassen die geproduceerd kunnen worden met minder energie, water en gewasbeschermingsmiddelen als gevolg van ingebouwde resistenties en verbeterde producteigenschappen. Deze doelstellingen zijn belangrijke pijlers binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ecochain Om concreet inzichtelijk te hebben of en zo ja welke vooruitgang er wat betreft milieu impact geboekt wordt, dienen er een metingen plaats te vinden. Met de hulp van ecochain (www.ecochain.com) heeft Anthura de carbon footprint van anthurium uitgangsmateriaal berekend. Deze voetafdruk is berekend voor de productgroep uitgangsmateriaal anthurium. De vaststelling en inzichtelijk maken van deze footprint was voor ons de eerste stap om deze efficiënt te kunnen blijven verminderen. Ten gevolge van COVID-19 heeft de meting bij Anthura Arndt, de productielocatie van uitgangsmateriaal van phalaenopsis, nog niet plaatsgevonden. Deze zal in de loop van dit jaar uitgevoerd worden, zodat beide grote productgroepen in kaart gebracht worden. Nulmeting De nulmeting heeft in het voorjaar 2020 plaatsgevonden op de productielocatie van uitgangsmateriaal van Anthurium aan de Cyclamenweg in Bleiswijk. Met behulp van alle verbruiksinformatie, opgedeeld in categorieën, gebruikt en verbruikt bij het productieproces van anthurium uitgangsmateriaal, is de carbon footprint berekend. Door het verbruik op te delen in categorieën is de impact op de carbon footprint per categorie inzichtelijk en door de meting te herhalen is de ontwikkeling duidelijk en concreet. Vanuit dit inzicht is het mogelijk gericht aan de slag te gaan met die categorieën die de grootste impact hebben. Doelstelling Anthura heeft zichzelf ten doel gesteld om jaarlijks op basis van evaluatie van de carbon footprint projecten te benoemen en uit te voeren. Hiervoor is het noodzakelijk dat ook de footprint berekening jaarlijks wordt uitgevoerd. Voor 2020 is het doel gehaald, in april zijn wij namelijk aangesloten op een aardwarmtenetwerk, waardoor er substantieel minder CO₂ wordt uitgestoten en aardgas wordt bespaard. In het najaar zijn er 3.500 zonnepanelen geïnstalleerd op onze locatie Cyclamenweg en 1.600 op ons research center aan de Anthuriumweg. Samen produceren zij 1,7 miljoen kWh, hetgeen gelijk staat aan de energielevering voor ongeveer 500 huishoudens op jaarbasis. Al met al mooie zijn dit mooie, eerste stappen die gezet zijn om beter duurzaam te ondernemen.