FSI


Project Chain Transparency 2.0

Duurzaamheid in de tuinbouwsector wordt steeds belangrijker. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en respect voor mens en milieu zijn in de toekomst misschien wel de ‘licenses to produce’. Anthura heeft zich daarom begin 2017 aangesloten bij Floriculture Sustainability Initiative, oftewel FSI (www.FSI2020.com).

Een belangrijke reden om juist voor dit initiatief te kiezen was de start van een driejarig ketenbreed project ‘Chain Transparency 2.0’ (ketentransparantie 2.0). Dit project richt zich onder andere op de verlaging van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen door de gehele keten (in kg en toxic load) en de verlaging van de hoeveelheden residu (aantal werkzame stoffen in mg./kg en toxic load). Toxic load geeft de milieubelasting c.q. het milieurisico weer. Daarnaast is de verbetering van de transparantie en communicatie in de keten een belangrijke doelstelling.


In dit project werkt Anthura onder leiding van MPS (Milieu Project Sierteelt) samen met de veredelaars Dümmen Orange, Floricultura, Van der Salm Boskoop en een aantal telers die het uitgangsmateriaal opkweken. De ketens van de producten potanthurium, potphalaenopsis, miltonia, dendrobrium, snijchrysant en kalanchoë worden ‘live’ gevolgd, van jonge plant/stek tot eindproduct. Dit houdt in dat de verbruiksregistratie wordt gemonitord en dat er diverse monsters worden genomen bij de verschillende schakels in de keten. Daarnaast zijn ook andere toeleveranciers (onder andere Koppert Biological Systems), handel en retail betrokken bij het project.

Het driejarig project loopt eind 2019 af, maar heeft tot nu toe voor Anthura en haar deelnemende klanten het volgende opgeleverd :

  • Inzicht in de eventuele aanwezigheid van indirecte routes, waardoor gewasbeschermingsmiddelen en residuen op het product terecht kunnen komen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld drift dat binnenkomt via de luchtramen, aanwezigheid van residuen in het substraat of vervuiling van bassinwater;
  • Inzicht in de afbraaktijden van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen én welke eventuele residuen worden overgedragen in de diverse schakels van de keten. De producten zijn, van jonge plant tot eindproduct, elke 8 weken bemonsterd. Op basis van deze inzichten kan bijvoorbeeld worden besloten om een gewasbeschermingsmiddel met een lange afbraaktijd eerder in de keten te gebruiken zodat er geen residuen meer aanwezig zijn op het bloeiend eindproduct.

Binnenkort wordt de 3e en tevens laatste batch, van jonge plant tot bloeiend product, afgerond voor potanthurium en potphalaenopsis. De resterende looptijd van het project zal gebruikt worden voor het verkrijgen van meer inzicht in welke plantdelen (bloem, stengel, blad en wortel) en substraat de gewasbeschermingsmiddelen worden opgenomen en in welke verhouding. Tevens wordt de waterhuishouding op het bedrijf verder onder de loep genomen en bemonsterd.


Om invulling en navolging te geven aan bovenstaande project, hebben wij naast de huidige certificeringen MPS-ABC en MPS-GAP voor al onze locaties, ook het MPS-certificaat ProductProof aangevraagd voor de productgroep phalaenopsis. De MPS-certificaten MPS-ABC en MPS-ProductProof zijn essentieel, omdat zij een goede registratie en analyse mogelijk maken en tegelijkertijd de overgang naar duurzamer telen stimuleren.


Voor vragen of aanvullende informatie over het project ‘Chain Transparency 2.0’ kan contact worden opgenomen met Robert Kuijf, Productmanager Orchideeën (rk@anthura.nl).